12. seja občinskega sveta

15. 5. 2024 Miha P.
Seja je potekala dne 22.05.2024 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 2
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
0 – Razprava o dnevnem redu
1 – točka I. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
2 – točka II. Volitve in imenovanja
3 – točka III. Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (UPB2)
4 – točka IV. Predlog Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah
5 – točka V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Mencgar Spodnji Otok
6 – točka VI. Osnutek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Radovljica
7 – točka VII. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in točka VIII. Pravilnik o notranji organizaciji in si
8 – točka IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica
9 – točka X. Soglasje k vrstam in številu oddelkov v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 20242025
10 – točka XI. Redna delovna uspešnost direktorice javnega zavoda Muzeji radovljiške občine za leto 2023
11 – točka XII. Letna poročila
12 – točka XIII. Premoženjsko pravne zadeve
13 – točka XIV. Pobude in vprašanja

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, št. 317, 4.6.2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2024
Začetek veljavnosti: 11.06.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 317, 4.6.2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2024
Začetek veljavnosti: 05.06.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo